Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thông đồng, đồng lõa
  connive at a crime
  đồng lõa trong một tội ác

  * Các từ tương tự:
  connivent, conniver, connivery