Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

engineership /endʤi'niəʃip/  

  • Danh từ
    chức kỹ sư, chức công trình sư; nghề kỹ sư, nghề công trình sư
    chức kỹ sư xây dựng, nghề kỹ sư xây dựng
    chức vị người công binh, chức vị người thiết kế và xây dựng công sự; nghề công binh, nghề thiết kế và xây dựng công sự