Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conspire /kən'spai:ə[r]/  

 • Động từ
  cùng âm mưu
  họ cùng âm mưu lật đổ chính phủ
  (+ against) (nói về sự việc) hiệp lực, kết hợp lại
  những hòan cảnh dường như kết hợp lại chống phá sự thành công của chúng tôi

  * Các từ tương tự:
  conspirer