Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

engine driver /'endʒin,draivə[r]/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ engineer)
    người lái xe lửa

    * Các từ tương tự:
    engine-driver