Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

engineering /endʒi'niəriη/  

 • Danh từ
  kỹ thuật
  mechanical engineering
  kỹ thuật cơ khí
  the new bridge is a triumph of engineering
  chiếc cầu mới là một thắng lợi của kỹ thuật
  khoa công trình
  she's studying engineering at university
  chị ta đang học khoa công trình ở đại học

  * Các từ tương tự:
  engineering board, engineering cybernetics, Engineering method, engineering reliability, engineering unit