Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

operator /'ɒpəreitə[r]/  

 • Danh từ
  người vận hành; người thao tác
  a lift operator
  người vận hành thang máy
  người phụ trách tổng đài điện thoại
  người điều khiển, người phụ trách (một cơ sở kinh doanh, một cơ sở công nghiệp)
  (khẩu ngữ, nghĩa xấu) người có tài xoay xở, người gian xảo
  (toán học) toán tử