Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wheeler-dealer /,wi:lə'di:lə[r]/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ, Mỹ)
    người khéo mặc cả (nhiều lúc bằng thủ đoạn bất lương)