Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

manipulator /mə'nipjʊleitə[r]/  

  • Danh từ
    (xấu)
    người lôi kéo, người vận động (bằng mánh khóe)

    * Các từ tương tự:
    manipulatory