Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

practitioner /præk'ti∫nə[r]/  

 • Danh từ
  (cách viết khác practician)
  người đang tập (một môn nghệ thuật)
  người hành nghề y
  a medical practitioner
  thầy thuốc; bác sĩ
  a general practitioner
  bác sĩ đa khoa