Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

finagle /fi'neigl/  

  • Động từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bịp, lừa bịp

    * Các từ tương tự:
    finagler