Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

engineering cybernetics   

  • (Kỹ thuật) kỹ thuật điều khiển, kỹ thuật xibecnêtic