Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) bảng công trình, ủy ban quản lí công trình