Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mechanic /mi'kænik/  

  • Danh từ
    thợ máy

    * Các từ tương tự:
    mechanical, mechanically, mechanician, mechanics