Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

execute-only program   

  • (Kỹ thuật) chương trình chỉ thi hành