Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  dính chặt vào, bám chặt vào
  adhere to the skin
  dính chặt vào da
  giữ vững, tôn trọng, trung thành với, gắn bó với
  adhere to one's opinions
  giữ vững ý kiến của mình
  adhere to a political party
  trung thành với một đảng chính trị
  adhere to a treaty
  tôn trọng một hiệp ước

  * Các từ tương tự:
  adherence, adherent, adherently, adherer