Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adherent /əd'hiərənt/  

 • Tính từ
  dính chặt, bám chặt
  an adherent surface
  một bề mặt dính chặt
  trung thành, gắn bó
  Danh từ
  người trung thành, người gắn bó

  * Các từ tương tự:
  adherently