Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adherer /əd'hiərə/  

  • Danh từ
    cách viết khác adherent
    như adherent