Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) bộ nhớ quy ước, bộ nhớ thông thường