Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conventionalist /kən'venʃnəlist/  

  • Danh từ
    người quá nệ tập tục, người quá nệ lễ nghi; người rập khuôn theo quy ước