Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conventionalise /kən'ven∫ənəlaiz/  

  • Động từ
    như conventionalize