Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm thành quy ước, quy ước hoá