Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conventionalism /kən'venʃnəlizm/  

  • Danh từ
    thuyết quy ước
    sự quá nệ tục lệ; sự quá nệ lễ nghi; sự quá nệ quy ước