Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) loại quy ước, loại thông thường