Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ceremonious /,seri'məʊniəs/  

 • Tính từ
  rất chú trọng nghi thức
  kiểu cách
  he unveiled the picture with a ceremonious gesture
  ông ta vén tấm màn che bức tranh với một dáng điệu thật kiểu cách

  * Các từ tương tự:
  ceremoniously, ceremoniousnes, ceremoniousness