Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự tuân theo, sự tuân thủ
  the observance of customs
  sự tuân theo tập quán
  sự cử hành, sự làm lễ
  the observance of Christmas Day
  sự tổ chức ngày lễ Nô-en
  nghi thức
  nghi thức tôn giáo