Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accordance /ə'kɔ:dəns/  

  • Danh từ
    in accordance with something
    hợp với, phù hợp với
    in accordance with somebody's wishes
    hợp với nguyện vọng của ai