Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commemorative /kə'memərətiv/  

  • Tính từ
    [để] tưởng niệm