Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heaven-sent /,hevn'sent/  

  • Tính từ
    [của] trời cho, rất may mắn
    a heaven-sent opportunity
    cơ hội trời cho