Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ý kiến (cách làm…) không thể bị chỉ trích, ý kiến (cách làm…) không còn gì mà chê nữa; thần tượng
    ta chớ xem chế độ quân chủ như là một thần tượng