Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liturgical /li'tɜ:dʒikl/  

  • Tính từ
    [thuộc] nghi thức tế lễ

    * Các từ tương tự:
    liturgically