Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liturgically /li'tɜ:dʒikli/  

  • Phó từ
    theo nghi thức tế lễ