Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reverently /'revərəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] sùng kính, [một cách] tôn kính