Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shop-worn /'ʃɔpsɔild/  

  • -worn) /'ʃɔpwɔ:n/* tính từ
    bẩn bụi, phai màu (vì bày hàng)
    cũ rích
    lý lẽ cũ rích