Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

metaphor /'metəfə[r]/  

  • Danh từ
    phép ẩn dụ, ẩn dụ

    * Các từ tương tự:
    metaphoric, metaphorical, metaphorically