Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hình tượng
    thơ Shakespeare giàu hình tượng