Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

metaphorically /,metə'fɒrikli/  

  • Phó từ
    [theo lối] ẩn dụ