Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (ngôn ngữ)
    phép chuyển nghĩa