Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

symbolism /'simbəlizəm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa tượng trưng (trong văn học nghệ thuật)