Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ẩn dụ

    * Các từ tương tự:
    metaphorical, metaphorically