Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

analogous /ə'næləgəs/  

 • Tính từ
  tương tự
  the two processes are not analogous
  hai quá trình không tương tự nhau

  * Các từ tương tự:
  analogously, analogousness