Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    với ý ám chỉ, nói bóng gió

    * Các từ tương tự:
    allusively, allusiveness