Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

allusiveness /ə'lu:sivnis/  

  • Danh từ
    tính chất bóng gió, tính chất ám chỉ
    tính tượng trưng, tính biểu tượng