Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

figurative /'figərətiv/  

 • Tính từ
  (viết tắt fig)
  bóng
  in a figurative sense
  theo nghĩa bóng

  * Các từ tương tự:
  figuratively, figurativeness