Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

metaphorical /,metə'fɒrikl/  

  • Tính từ
    ẩn dụ

    * Các từ tương tự:
    metaphorically