Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    so sánh; lối so sánh (như brave as a lion; a face like a mask)