Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

analogue /'ænəlɒg/  /'ænɔ:lɒg/

  • Danh từ
    (Mỹ analog)
    vật tương tự

    * Các từ tương tự:
    analogue computer