Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiền lệ
  create (establishseta precedent for
  đặt tiền lệ cho
  without precedent
  chưa từng có

  * Các từ tương tự:
  precedented