Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đã có tiền lệ, đã có trước đó
    a decision not precedented in English law
    một quyết định chưa từng có trong luật nước Anh