Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Giới từ
  cộng
  two plus five is seven
  hai cộng năm là bảy
  cũng như
  chúng tôi đã xếp được năm người cũng như hành lý của họ lên xe
  Tính từ
  hơn (số đã chỉ ra)
  the work will cost 10.000 plus
  công trình sẽ phải đến hơn 10.000 bảng Anh
  dương
  nhiệt độ là năm độ dương
  is a plus quantily
  5 là một lượng dương
  Danh từ
  dấu cộng
  he seems to have mistaken a plus for a minus
  anh ta hình như lầm dấu cộng với dấu trừ
  (khẩu ngữ) điều lợi; lợi thế
  his knowledge of English is a plus in his job
  biết tiếng Anh là một lợi thế cho chị ta trong công tác

  * Các từ tương tự:
  plus-fours, plush, plushily, plushiness, plushly, plushness, plushy, plussage