Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (khẩu ngữ)
  kinh khủng
  a terrific storm
  cơn bão kinh khủng
  driving at a terrific speed
  lái ở một tốc độ kinh khủng
  tuyệt vời
  the view was terrific
  cảnh vật thật tuyệt vời

  * Các từ tương tự:
  terrifically